Donderdagmorgen 23 februari 2023 heeft wethouder Anko Goudswaard (o.a. voor sport en recreatie), voorafgaand aan het openbaar maken van de deze week genomen collegebesluiten in een zogenaamd persmoment, onze voorzitter Leo Zwinkels telefonisch medegedeeld dat het college van B&W de gemeenteraad het voorstel gaat doen om openluchtrecreatiezwembad De Waterman definitief te willen sluiten. U begrijpt dat dit, na het vele overleg dat wij met de wethouder gehad hebben over allerlei scenario’s voor de toekomst, als een bom is ingeslagen bij ons bestuur, vele vrijwilligers, gebruikers en sympathisanten van De Waterman.

Wij begrijpen totaal niets van dit sluitingsvoorstel, en daar zijn heel veel maatschappelijke redenen en gedane beloftes voor. Het is voor ons moeilijk om een volgorde in belangrijkheid aan te geven in deze argumenten, daar elk argument al een reden zou moeten zijn om De Waterman een nieuwe toekomst te geven. Toch willen wij die (nog eens) geven in willekeurige volgorde, en dan betreffen het niet alleen de financiële feiten waar het in het voorstel van B&W klaarblijkelijk wel alleen om draait.

Vergeten wordt nu blijkbaar (zie ook de uitgebreide omschrijving in de bijlage):
• de jarenlange historie van De Waterman en voor Wateringen,
• het maatschappelijk belang van onze recreatievoorziening voor alle doelgroepen,
• het sportieve en gezondheidsbelang van het zwemmen in de eigen omgeving en ook voor alle leeftijden,
• de door de gemeenteraad vastgestelde Visie Wateringen 2030 met een prominente plaats voor het belang van de Waterman in de samenleving,
• het unaniem door de gemeenteraad genomen besluit in 2020 om de Waterman een nieuwe toekomst te geven,
• de groei van de bevolking in Wateringen en dat daardoor voorzieningen ook mee moeten groeien (en niet inkrimpen zoals nu het voorstel is!) in Wateringen zelf (compensatie in een ander Westlands dorp is onacceptabel),
• de vele jaarlijkse bezoekers (in 2022 37.000 gerelateerd aan het zwemmen)
• het vele medegebruik van de accommodatie door andere sporten en activiteiten,
• de waardering die steeds uitgesproken wordt voor onze vrijwilligers en de manier waarop in de afgelopen 10 jaar de exploitatie goed en goedkoop is geëxploiteerd,
• dat het (veel) goedkoper is om nu alleen een aanvullend krediet te verstrekken dan allerlei nieuwe plannen als vervanging (te laten) bedenken, bekostigen en ontwikkelen, waarbij wij ons niet kunnen voorstellen dat daarmee ook, zoals nu wel het geval is, alle doelgroepen bediend zullen worden,
• en dat er ook in het huidig coalitieakkoord staat dat de Waterman blijft bestaan!

Naast deze redenen hadden wij ook verwacht dat het college ons eigen voorstel voor de toekomst zou gaan omarmen. Evenals iedere burger en raadslid waren ook wij geschrokken van het door het college gecommuniceerde totale bedrag van 6,6 miljoen euro waarover de gemeenteraad voor nu en ook al de toekomst zou moeten beslissen, terwijl niet eens alle plannen binnen dat bedrag daarvoor bekend zijn.
Dit bedrag is namelijk opgebouwd uit:

  1. 2,6 mlj euro dat al in 2020 gereserveerd is voor de renovatie van bassins en techniek, en waarmee de Waterman ook een nieuwe toekomst kreeg.
  2. Een aanvullend krediet van max. 1,9 miljoen euro voor de kostenstijging van die renovatie. Aan die kostenstijging heeft De Waterman GEEN schuld, maar die werd vooral (of alleen) veroorzaakt door veel te traag handelen van de gemeente.
  3. De kosten voor het op termijn afbreken van ons gebouw met ingang, en vervolgens het herbouwen in combinatie met andere instellingen op dezelfde plek in relatie bijvoorbeeld met Dorpskade ontwikkelingen in Wateringen.

Doordat de discussie in de gemeenteraad nu helaas niet meer alleen gaat over het verstrekken van het aanvullend krediet van max. 1,9 mlj euro vanwege kostenstijging, hebben wij als Waterman het standpunt ingenomen dat wij dat juist WEL willen doen. De noodzaak om ons gebouw ook met anderen te delen is misschien mooi, maar voor ons niet noodzakelijk. Het gebouw kan nog zeker 10-15 jaar mee! Al zit er nog wel onderhoud aan te komen. Daar hebben wij nu zelf een particuliere sponsor voor gevonden voor maximaal 250.000 euro! En dan is er ook geen noodzaak meer voor de gemeenteraad om het 3e punt te bekostigen, terwijl het eerste punt al bekostigd is.
Zoals het nu is: het college wil deze vorm van een burgerinitiatief met een grote sponsor niet omarmen, en dat stelt ons heel erg teleur!
Al met al hebben wij een hele lijst met argumenten om het collegebesluit niet door de gemeenteraad te laten vaststellen. Een vastgestelde visie voor toekomst en toekomstige benodigdheden voor mens en samenleving is hierbij het sleutelwoord waar wij en Wateringen ons aan vast willen houden, en niet de financiële situatie in de huidige onrustige wereld en Westland. En al zeker niet dat alleen De Waterman zwaar zou moeten boeten voor traag gemeentelijk handelen om een renovatie uit te voeren.

Over elk initiatief dat vanuit de gemeenteraad genomen wordt om het besluit anders te doen zijn, te beginnen met het aangekondigd initiatief vanuit Westland Verstandig, willen wij graag in overleg gaan!
De Waterman definitief sluiten moet namelijk een onbegaanbaar pad zijn en blijven!

Bestuur Stichting Waterman Natuurlijk! (25 februari 2023)