In de reactie op het voorstel van het college van B&W om de Waterman definitief te willen sluiten hebben wij kort de redenen geformuleerd waarom de Waterman wel een nieuwe toekomst moet krijgen. De onderbouwing ervan hebben wij een in bijlage vervolgens uitgebreid nader beargumenteerd. Zie hieronder.

Bijlage: Onze redenen om De Waterman wel een toekomst te geven

• De Waterman bestaat al sinds 1934 met o.a. als historisch feit dat de bassins via een werkverschaffingsproject met de hand zijn uitgegraven. Zo’n langdurige en mooie historie hoor je niet te vergooien om een tijdelijke grote inflatie de baas te kunnen zijn, en om dan daarmee andere projecten (in andere Westlandse dorpen?) te kunnen bekostigen. Zie ook: WOS.nl – Streekhistorie: Zwembad De Waterman 85 jaar jong.

• Er is in 2019/2020 een zeer brede participatie gehouden in Wateringen over de toekomst van Wateringen. Deze participatie was zeer duidelijk: De Waterman moet een nieuwe toekomst krijgen. O.a. als een uit te breiden ontmoetingsplek alsmede op het aspect recreatie waarvan voor beide nu een tekort is in Wateringen. En dat is ook vastgelegd in de unaniem daaruit voortvloeiende en door de gemeenteraad aangenomen Visie Wateringen 2030. Dit participatieaspect klinkt nu in 2023 echt niet ineens heel anders dan in 2019/2020!

• Wateringen zal nog verder in bewonersaantal gaan groeien, ofwel de behoefte aan recreatieve voorzieningen zal alleen nog maar toenemen. Het voorstel van B&W zal echter het aantal voor iedereen toegankelijke voorzieningen alleen maar doen afnemen. Voor Wateringen Noord is alleen maar bekend dat het een nieuwe woonwijk wordt met daarin ook een basisschool als voorziening. Elders in Wateringen is geen plek meer voor dit soort voorzieningen, en als die er al zouden zijn dan kosten die ook gemeentegeld om die mogelijk te maken.

• De gemeenteraad heeft in november 2020 de visie op De Waterman opnieuw unaniem bekrachtigd door De Waterman inderdaad met een renovatie die nieuwe toekomst te geven (de bassins worden met RVS bekleed en alle bijbehorende techniek wordt vervangen).

• Sluiting van De Waterman betekent o.a. dat er opnieuw een vervangende visie op recreatie en sportvoorzieningen voor de toekomst van Wateringen moet gaan plaats vinden. Onderzoeken, visie opstellen en daarna realiseren kosten ook geld, geld dat nu eenvoudig in De Waterman zonder aanvullend onderzoek gestoken kan worden. Om vervolgens nog maar over de kosten en consequenties (bezwaarmakers uit de omgeving?) van die andere invulling te zwijgen.

• Na deze renovatie zou het zwembad veel beter, goedkoper en bijna klimaatneutraal geëxploiteerd kunnen worden. Dat moet de gemeente toch nog steeds aanspreken!

• De Waterman mocht in 2013 via een burgerinitiatief de exploitatie overnemen van het commerciële bedrijf Optisport. Ons burgerinitiatief heeft daarna duidelijk bewezen dat dit onderhoud beter en goedkoper (voor de gemeente) kon dan jaren ervoor onder commercieel beheer. Een gehouden second opinieonderzoek heeft dit ook nadrukkelijk bevestigd! Deze vorm van exploitatie willen wij graag voortzetten. Daarnaast was het goede functioneren van het burgerinitiatief de hoofdreden dat in 2020 De Waterman een nieuwe toekomst gekregen heeft.
Wij snappen dan ook echt niet dat er nu ineens in het collegevoorstel getwijfeld wordt aan deze vorm van exploitatie. En dat die twijfel nu ook de hoofdreden geworden zou zijn waardoor er ook geen sluitende businesscase zou zijn volgens het college zonder dat er een (kleine) bijdrage van de gemeente nodig is.
Wij denken dat wij wel een sluitende businesscase hebben, mits wij ons kunnen beperken tot onze expertise in het beheren van het zwembad!
Daarnaast de vraag: “waarom wel volop gemeentelijke bijdragen voor zwembaden in de andere Westlandse dorpen, en waarom dan niet in geval van overmacht een (kleine) bijdrage aan De Waterman in Wateringen?”.

• Dat wij twijfel hebben over het resultaat van een uit de exploitatie opbouwen van een grote eigen onderhoudsreservering heeft ook een achterdochtige achtergrond. In 2012 was er ook een onderhouds- en exploitatiereservering voor de Waterman. In dat jaar echter is daar zomaar 1,4 miljoen euro vanaf gehaald om een toenmalig gat in de begroting te kunnen dichten. Ofwel die onderhoudsreservering is geen garantie dat die ook in tact blijft. Elke nieuwe gemeenteraad kan daarover een besluit nemen. Met dit weggenomen bedrag extra had nu de renovatie wel allang plaats kunnen vinden en zou er geen discussie nodig zijn over een nieuwe toekomst!

• De Waterman had haar cijfers en onderbouwing van de plannen al in 2019/2020 geheel op orde. Dat werd ook bevestigd in onderzoeken door de gemeente. Het is ronduit tragisch dat na het positieve besluit door de gemeenteraad in 2020 het krediet hiervoor veel te laat werd afgegeven. Met als gevolg dat bijna een jaar later pas ingeschreven kon worden door bedrijven op de renovatie. Begin 2022 was het ondertussen bekend dat er een aanvullend krediet door de gemeenteraad beschikbaar gesteld moest worden vanwege kostenstijging omdat het college dit vanwege de hoogte niet meer zelfstandig kon doen. Dat het daarna nog langer duurde voordat er nu eindelijk een (nu zelfs negatief) voorstel naar de gemeenteraad ging maakte het benodigd aanvullend krediet nog veel hoger. En door deze door de gemeente veroorzaakte vertragingen (absoluut niet door De Waterman veroorzaakt) zou De Waterman nu moeten sluiten, ook terwijl de visie Wateringen iets geheel anders voorschrijft… Dat is toch niet te verkopen ?

• In de maanden mei t/m eerste week van september konden wij de laatste jaren steeds tussen 30.000 en 55.000 betalende bezoekers ontvangen. Toen het schoolzwemmen nog een vak was op de scholen werden zelfs aantallen gehaald van meer dan 100.000 bezoeken.

• In 2022 konden wij in totaal ruim 40.000 geregistreerde bezoeken ontvangen, waarvan ongeveer 37.000 bezoeken (ook) zwembad gerelateerd waren. Let wel dat wij vanwege de staat van het bad niet ons maximaal aantal bezoekers tegelijkertijd konden ontvangen (1600-1800, teruggebracht tot uiteindelijk 1000).

• In 2022 hebben, naast onze reguliere zwembadbezoekers, ook de volgende sporten en activiteiten al dan niet in verenigingsverband gebruikgemaakt van De Waterman: waterpolo, kinderspelen op Koningsdag, brandweer, kajakgroep, tentennacht voor de jeugd, zwemlessen, asielzoekers om het zwemmen aan te leren, Phoenix, scholen, scouting, DansCreatie, BSO ZON, EHBO-groepen, Kijckert zomerspelen, Minipodium Westland (Wateringen gerelateerd), duikvereniging.
Met een vernieuwd bad zijn deze en andere activiteiten alle uit te breiden.

• Zwemmen is in haar algemeenheid een sport die voor alle leeftijden toegankelijk is. Dat is ook bij De Waterman zo! Wij hebben deze dan ook voor iedereen bereikbaar en betaalbaar gehouden. Nadrukkelijk speelt hierbij ook het feit dat er van al deze aspecten een preventief gezondheidsaspect uitgaat.

• Een openluchtzwembad is een heel andere belevenis dan een overdekt zwembad. Daar komt naast de banenzwemmers ook een heel andere doelgroep op af. Dat besef is maar niet bij iedereen aanwezig, ook niet bij iedereen in de politiek.

• Vaak horen wij de klacht dat er veel mensen naar De Waterman komen van buiten Wateringen/Westland. Fantastisch toch, dat dit mogelijk is! Want elke bezoeker, ook van buiten Wateringen, brengt geld in het laatje om daarmee een gezonde exploitatie te kunnen uitvoeren. Dat is ook zo bij bijvoorbeeld de Boetzelaer, en omgekeerd ook bij de Uithof waar de gemeente Westland dan weer niet financieel aan bijdraagt, maar waar Westlanders dan wel weer door hun bezoek een groot aandeel hebben in de exploitatie.

• In 2015 werd De Waterman uitgeroepen tot meest gewaardeerde buitenzwembad van Zuid Holland.

• In 2016 waren de vrijwilligers van De Waterman genomineerd voor de Loftrompet, de waarderingsonderscheiding van de gemeente Westland.

• De Waterman dacht er verstandig aan te doen de gemeente te wijzen op de mogelijkheid dat op het gebouwgedeelte van De Waterman ook andere maatschappelijke instellingen een plek zouden kunnen vinden door iets de hoogte in te gaan (bovenop de ingang). Daarbij werd ook nadrukkelijk gekeken naar ontwikkelingen op de Dorpskade waar aanwezige bedrijven en instellingen op termijn vervangen zullen worden door woningen. Daarvoor is het dan wel noodzakelijk dat onze ingang van het complex geheel vervangen moet worden door een ander gebouw met dan daarboven die andere verenigingen of instellingen.
Ronduit vervelend en voor de burger misleidend vindt ons bestuur het dan dat de kosten voor het afbreken en weer opbouwen van ons gebouwgedeelte nu al in de door B&W opgevoerde kosten voor De Waterman worden opgevoerd (totaal 6,6 miljoen euro). Zo help je elkaar niet!

• Om de discussie zuiver te houden moet het iedereen duidelijk zijn dat de discussie in de gemeenteraad nu moet gaan over de vraag hoe haar besluit om De Waterman een nieuwe toekomst te geven d.m.v. de renovatie van bassins en techniek alsnog mogelijk gemaakt kan worden.
Zoals geschreven is door allerlei vertraging in gemeentelijk handelen het budget hiervoor niet meer toereikend en moet er een aanvullend krediet verstrekt worden.
2,6 Miljoen is al beschikbaar gesteld en het (gemeentelijk) tekort wordt nu geraamd op 1,7 – 1,9 miljoen euro. Dus over dit bedrag moet de discussie dan ook nu gaan en al helemaal niet nu al over 6,6 miljoen euro waarin alleen maar financiële obstakels worden opgeworpen. En waarbij het dus ook niet gaat over het maatschappelijk belang.
Wij hadden echt verwacht dat in al onze overleggen met de wethouder het uitgangspunt zou zijn om obstakels uit de weg te ruimen om het aanvullend krediet mogelijk te maken. Om daarmee uitvoering te geven aan eerdere besluiten en het coalitieakkoord.
Helaas, dit lezen wij niet terug in het collegevoorstel.

• Nu blijkbaar Dorpskade-ontwikkelingen door het college ook deels op kosten van de Waterman geschoven worden en dit nu blijkbaar een probleem geworden is om de Waterman te laten voortbestaan willen wij de problematiek nu alleen bij De Waterman houden. Wij hebben daarom een eigen scenario (4) voorgesteld waarin wij geen externe (Dorpskade)ontwikkelingen meer willen meenemen.
Wij hebben een particuliere (anoniem te blijven) sponsor gevonden die 250.000 euro wil steken in het onderhoud van het gebouw bij de ingang.
Het betreffen dan vooral het dak (“een dakconstructie met zonnepanelen in de vorm van een Westlandse kas” is nu het idee) en toiletten die aangepakt moeten worden. Met deze investering kan het gebouw weer minimaal 15 jaar mee. Wij snappen niet dat de gemeente dit niet wil omarmen: een sponsor (dus geen gemeentegeld voor gebouwgedeelte) en samenwerking met vrijwilligers die het waar kunnen maken, en het ook bewezen waargemaakt hebben in de afgelopen 10 jaar!

• In het kader van het anders kunnen denken in relatie met alle klimaatproblematiek geeft bijgaand bericht ook een andere kijk op het verschil tussen een overdekt zwemparadijs en een buitenzwembad. (passage: “Moeten we wel echt aardbeien en exotische vruchten in de winter hebben en binnen zwemmen of schaatsen in de winter? Als we in de zomer door zonnepanelen ‘gratis’ energie kunnen verkrijgen, waarom zouden we daar dan niet volop gebruik van maken? Door alleen dan de energie te verbruiken of technieken uit te nutten die de energie kunnen opslaan of transformeren.”)
Van energiecrisis naar toekomstbestendige branche – ZwembadBranche
Laat nu net de voorgenomen renovatie voor De Waterman ook inhouden dat wij dan grotendeels klimaatneutraal worden, en daardoor ook goedkoper kunnen exploiteren!

• Vrijwilligers worden steeds belangrijker voor zowel Westland als voor vele maatschappelijke instellingen. Maar vrijwilligerswerk is ook voor veel mensen zelf meestal iets waarin men zich volledig kan overgeven. Soms ook noodzaak in een tijd waarin eenzaamheid steeds meer een rol speelt. Vaak kan vrijwilligerswerk ook een vervolg geven aan eerdere professionele werkzaamheden, waardoor automatisch op veel gebieden veel kennis aanwezig is.
Westland, en ook het huidige college, wil haar vrijwilligers meer waarderen. Wat ons betreft kan zij dat het beste doen door NIET, zoals in het collegevoorstel, over toekomst van De Waterman allerlei beren op de weg te zoeken met mogelijkheden waarin het ook mis kan gaan met het werken met vrijwilligers. Als er nu één zaak hoe dat ook bewezen is met De Waterman, dan is het wel het feit dat hier veel kennis van vele personen aanwezig is voor zowel eenvoudig onderhoud alsook heel ingewikkelde zaken. Dat wij een voorbeeld kunnen zijn hoe men met elkaar kan optrekken, en hoe professioneel dit allemaal bij ons heeft uitgepakt. Het vorige college (met nog twee zittende overtuigde voorstanders van De Waterman uit dat college in het huidig college) heeft niet voor niets in 2020 voorgesteld om De Waterman een nieuwe toekomst te geven: onze vrijwilligers hadden juist de doorslag gegeven!
Het huidige collegevoorstel heeft die waardering nu duidelijk niet!
En wat betekent deze opstelling voor de Waterman voor andere instellingen die ook op vrijwilligers teren…? Vertrouwen geven is ook belangrijk!

• In het coalitieakkoord is een duidelijke passage opgenomen dat De Waterman blijft bestaan. Wij willen dat het college daar dan ook aan werkt, en niet allerlei doemscenario’s schetst en ook nog een schrikbedrag van 6,6 miljoen euro in leven houdt, waardoor sluiting “logisch zou zijn”.

• Ons is van diverse kanten steeds verzekerd dat, als De Waterman aan haar nieuwe toekomst is begonnen, er dan ook extra sponsors zullen komen. Dat kan zowel structureel zijn als incidenteel om een project te kunnen bekostigen.
Wij hebben als doelstelling dat wij in die nieuwe toekomst zullen zoeken naar mogelijkheden om het recreatieve en maatschappelijke aspect van De Waterman te optimaliseren, en zo ook een invulling te geven aan Visie Wateringen. Zo heeft DansCreatie bijvoorbeeld een vast podium op de zonneweide geplaatst waardoor wij afgelopen zomer ook een minipodium Westland konden faciliteren. Daar hoeft de gemeente geen bijdrage aan te leveren met als uitzondering misschien de vergunningverlening.
Dat moet toch ook voor de gemeente een mooie en kosteloze toekomst zijn?!

Al met al, volgens het bestuur van de Stichting Waterman Natuurlijk! met haar vrijwilligers zijn dit allemaal, en dus ook genoeg, redenen om als gemeenteraad anders te gaan beslissen als waar het college nu mee komt (definitieve sluiting).

Over elk initiatief dat vanuit de gemeenteraad genomen wordt om het besluit anders te doen zijn, te beginnen met het aangekondigd initiatief vanuit Westland Verstandig, willen wij graag in overleg gaan!

De Waterman in Wateringen definitief sluiten moet namelijk een onbegaanbaar pad zijn en blijven!