Wateringen, 21 maart 2023

Geachte raadsleden,

 

Op de valreep van een voor ons en Wateringen in haar algemeenheid zeer belangrijk door u te nemen beslissing, willen wij u toch nog eens een aantal vragen voorleggen. Dit omdat tot onze teleurstelling en verbazing onze reacties – met daarop onze argumenten in uw discussie en besluit om al dan niet De Waterman een nieuwe toekomst te geven – niet zijn opgenomen bij uw agendastukken. Het niet opnemen van onze reacties heeft ons ook de conclusie gegeven dat dit de reden moet zijn, dat de wethouder namens het college dan ook niet op onze reactie en vragen is ingegaan. Wij vinden veel antwoorden op onze vragen toch heel relevant voor uw besluitvorming. Daarom stellen wij die nu nogmaals.

 

Onze openstaande vragen:

 1. Er zijn vele redenen aangevoerd vanuit De Waterman en bevolking om juist wel De Waterman een nieuwe toekomst te geven. Kunt u (gemeenteraad en wethouder) daar een reactie op geven en hoe dit gewogen wordt in uw besluitvorming?
 2. Wij gaan uit van wat De Waterman voor de mens en Wateringen als dorpsidentiteit betekent in al haar gradaties. Waarom beperkt het collegevoorstel zich dan vooral tot het financiële gedeelte (de lasten)?
 3. Als het eigenaarschap nu zo’n belangrijk issue geworden is in de hele discussie, waarom is er dan vanuit het college/gemeente de afgelopen 3 jaar geen enkel initiatief genomen om dit nu eens uit te werken? Wij hebben herhaaldelijk aangegeven dat een volledig eigenaarschap met een verplichte onderhoudsreservering voor de toekomst en de dan voor ons aanvullende eigenaarslasten voor ons niet haalbaar is vanuit de inkomsten van bezoek. Nu vlak voor de finale beslissing komt er – of komen er – voorstel(len) vanuit de Raad om die nu snel wel een vorm te geven. Wij willen u vooral wijzen op de hoofdconclusie in het second opinieonderzoek om die als basis te nemen voor een financieel verantwoord eigenaarschap. Ofwel een eigenaarschap exclusief eigenaarslasten, waarbij de door het burgerinitiatief verzorgde exploitatie gedurende de laatste 10 jaar zeer geprezen wordt.

Zie de afbeelding uit de conclusie van het second opinieonderzoek:

 • Hoe is het vrijgegeven krediet uit 2021 verwerkt in de begroting? In de bijlage hebben wij alle passages uit de begrotingsvoorstellen uit 2020 en de jaarstukken 2021 in de bijlage opgenomen. Wij concluderen daaruit dat
  • Er is in 2021 al € 236.000 aan De Waterman-renovatie uitgegeven. Gaat de gemeente nu deze investering in verricht werk tenietdoen?
  • In de begroting wordt de 2,6 mlj euro gedekt door € 800.000 uit de reserve sport. Daarnaast zou € 1,8 mlj uit een fonds geleend worden tegen heel lage rente (in het debat viel de term dat men bijna gratis kon lenen). Nu zou het gehele bedrag geleend worden met een onnodig gepresenteerde rente  over het gehele bedrag.
  • Over de investering zou al minimaal een jaar afgeschreven moeten zijn (aflossing van de lening).
  • Het was een eenmalige investering. Is het dan terecht dat de kapitaallasten gedurende het afschrijvingstermijn op de begroting als last blijft staan zoals nu voor De Waterman gedaan wordt? Dat gebeurt toch bij geen enkel ander project nadat het krediet is vrijgegeven?
  • Deze beschouwing meenemend: kloppen dan nog steeds de nu opgevoerde bedragen voor fase 1 van de renovatie?
 • Waarom is de wethouder, ondanks vragen uit de commissie, niet ingegaan op de bijdragen van de insprekers. Vooral op de insprekers namens de scholen hadden wij graag een mening gehoord. Zoals gezegd, daar ging het vooral om de maatschappelijke opbrengst voor de mens.
 • Hecht het college geen waarde meer aan genomen besluiten en uitkomsten van een breed opgezette participatie en aan het coalitieakkoord?
 • Wij snappen niet dat in de berekening van de kosten per bezoeker het bedrag zo hoog is. Dit ook terwijl er de afgelopen 10 jaar gesproken kan worden van zeer lage kosten voor de gemeente. Volgens de second opinie: “Beter kan niet”. In onze optiek en voor een eerlijke vergelijking moet er dan ook gerekend worden met een totale verleden-heden-toekomst-periode? Bijvoorbeeld van de kosten vanaf 2013 t/m 2033, als u al een vergelijking wilt maken. En waarom als enige zwembad ook al met een toekomstige investering voor Visie Wateringen 2030 waarvoor nog helemaal geen plan gereed ligt en hoe de kostenverdeling zal uitvallen?
 • Zijn de afspraken die gemaakt zijn bij de fusie (Westland is een “vereniging van dorpen” waarin ieder haar eigen dorpsidentiteiten mag behouden) bij dit college vergeten of onbekend? Voor Wateringen is De Waterman al vanaf 1934 een dorpsidentiteit, ofwel geliefd in het dorp, maar vaak onbekend en daarom ook financieel onbemind. Waarom laat u ook die visie en afspraak los?
 • Waarom geeft u een openluchtzwembad niet de kwalificatie die bij een openluchtzwembad hoort in plaats van die de kwalificatie te geven van een overdekt zwembad. Kunt u nu eindelijk in de op te stellen zwembadvisie dit verschil duiden, en daarbij dan ook de afstand kwalificatie. Voor een dagelijks bezoek (in de zomer) aan een openluchtzwembad telt de afstand wel degelijk een grote rol in een visie.
 • Waarom wordt bij zwembaden in (financiële) discussies in Westland wel altijd het criterium gehanteerd van de hoeveelheid aanwezig zwemwater, maar waarom dan ook niet bij bijvoorbeeld sportparken? Wij weten dat een sportpark echt bij een dorp hoort en dat er geen verwijzingen naar andere dorpen op haar plaats zijn. Althans volgens onze definitie van “Westland is een vereniging van dorpen met behoud van een eigen identiteit”. Maar dan moet dit dan toch ook voor andere sportvoorzieningen gelden! Zoals zwemwater, nog onafhankelijk voor de voorziening die daarachter zit!

In de bijlagen hebben wij nog een aantal stukken opgezocht waaraan in de vragen gerefereerd wordt (begroting en jaarstukken 2021 en passages uit Visie Wateringen 2030).

Wij hopen van harte dat naast het financiële deel van een beslissing nu ook andere factoren mogen gaan gelden, gebaseerd op de mens en gemaakte afspraken.

Wij wensen u veel wijsheid toe!

Met vriendelijk groet,

Leo Zwinkels, voorzitter Stichting Waterman Natuurlijk!